Czasopismo

Szata Chrystusowej sprawiedliwości

„Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości, a których zakryte są grzechy” – Rzym. 4:7.

„Szata weselna” wspomniana w Pańskiej przypowieści (Mat. 22:2 14) oznacza szatę usprawiedliwienia, którą jesteśmy przyodziewani w chwili naszego poświęcenia. Dokładnie w momencie naszego spłodzenia [z ducha], gdy Pan przyjmuje nas, stajemy się próbnymi członkami Ciała Chrystusowego, Oblubienicy i zostajemy okryci szatą weselną.

Owa „weselna szata” nie jest udzielana staremu człowiekowi, ale Nowemu Stworzeniu, aby okryć skazy jego niedoskonałego ciała. W momencie uznania przez Boga naszej ofiary i spłodzenia z ducha świętego Nowe Stworzenie jest uznawane za powstające do życia i korzysta z tej właśnie szaty. Odtąd też z Bożego punktu widzenia stary człowiek przestaje istnieć – „stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały” (2 Kor. 5:17). Jednak owo Nowe Stworzenie musi mieć nowe ciało. Nowe Stworzenie ma stare ciało, lecz nową wolę – wolę Chrystusową. Apostoł informuje nas, że nie powinniśmy zadowalać się uznawaniem samych siebie jedynie za martwych według ciała, lecz powinniśmy uważać się za ożywionych w duchu. Jeśli duch Chrystusowy będzie w nas, ożywi on nasze śmiertelne ciała, pobudzi je (Rzym. 8:8 14).

Wobec tego owe śmiertelne ciała, które znajdowały się pod wpływem starych niedoskonałości i dawnego biegu życia, są obecnie, pod wpływem nowego umysłu, krępowane i ograniczane. Od Nowego Stworzenia oczekuje się, że będzie używać nowego umysłu, czyli woli, by przezwyciężać pożądliwości ciała. Choć Nowe Stworzenie znajduje się w ziemskim ciele, ma ono okazywać taką wierność w rozwoju charakteru, żeby mogło zostać uznane za godne bycia wzbudzonym w pierwszym zmartwychwstaniu jako istota o boskiej naturze. Mając jednak owo niedoskonałe ciało, potrzebuje szaty Chrystusowej sprawiedliwości, aby okrywała jego niedoskonałości.

SZATA NIE OKRYWA GRZECHÓW NOWEGO UMYSŁU

Rozważając to zagadnienie dobrze jest pamiętać, że owa szata nie okrywa, jak uważają niektórzy, grzechów nowego umysłu. Pismo Święte nie przypisuje żadnych grzechów nowemu umysłowi, a upadłemu ciału – żadnej doskonałości w zakresie sprawiedliwości. Jeśli nowy umysł okaże się nielojalny względem Boga, szata tego nie zakryje; przestanie on być nowym umysłem. Aby niedoskonałości ciała (które odziedziczyliśmy po Adamie) mogły cały czas pozostawać zakryte. Nowe Stworzenie musi zachowywać lojalność względem Boga, inaczej ściągnie ono na siebie wtórą śmierć. Tak więc te Nowe Stworzenia, których niedoskonałe ciała znajdują się pod kontrolą nowego umysłu, mają zagwarantowaną szatę weselną, aby pięknie wyglądać zarówno w oczach Pana, jak i wzajemnie wobec siebie.

Owa sprawiedliwość naszego drogiego Odkupiciela jest nam przypisywana. Do nas zaś należy ozdabianie jej pięknymi haftami według wzoru odciśniętego już na szacie. Są nim wskazówki, w jaki sposób wypracować sobie na tej bazie owoce ducha.

The Watch Tower, 15 czerwca 1911, R-4842

Poprzednia strona Następna strona