Czasopismo

Interesujące zagadnienia

MASZYNA DO PISANIA A POSTĘP

Pomiędzy wielkimi wynalazkami naszych czasów znajduje się maszyna do pisania. Pojawiła się ona na rynku dokładnie 40 lat temu, w 1874 roku, jako towar handlowy i pożyteczne udogodnienie po siedmiu latach procesu rozwoju. Biblia, jak wierzymy, wskazuje na ten sam rok 1874 jako początek Żniwa obecnego Wieku Ewangelii. Jakże cudowne było to 40 lat! Jakież wspaniałe błogosławieństwa stały się udziałem ludzkości w tym okresie! Jakże dobitnymi są one dowodami na to, że rozpoczyna się nowa epoka, o której Biblia naucza, że miała się właśnie w tym czasie rozpocząć. Zwróćcie uwagę na niektóre z wielkich wynalazków, jak telefon, światło elektryczne, tramwaje, udoskonalona prasa drukarska, tani papier z miazgi drzewnej, linotyp i monotyp, silnik spalinowy, samochód, samolot, gramofon, film oraz setki innych usprawnień itp. itd., nie mówiąc już o telegrafie bezprzewodowym.

Choć wszystkie te usprawnienia są wspaniałe, żadne z nich nie dadzą się porównać z wielkimi błogosławieństwami, jakich Bóg udzielił swojemu poświęconemu ludowi, który w tym samym okresie poszukiwał światła nowej epoki w Słowie Bożym. Błogosławieństwo, radość i oświecenie, jakie uzyskali, są ponad wszelkie porównania i oceny.


Prototyp maszyny do pisania zaprojektowanej przez Ch. L. Sholesa, produkowanej od 1874 r.

WOJNA PRZYSPIESZA MILENIUM

Jeśli ktokolwiek zasugerowałby rok temu możliwość prawnego wprowadzenia całkowitej abstynencji w Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, zostałby uznany za szalonego. Doprawdy –

„Bóg sprawia, że w cudowny sposób
dzieją się Jego wspaniałe cuda”.

Ludzie ze względu na sprawy wojenne przygotowują się do wprowadzenia zakazu napojów odurzających. Rosja już go wprowadziła. Z doniesień wynika, że miliony jej mieszkańców już odczuły wspaniałe tego skutki w postaci korzyści umysłowych i materialnych. W Niemczech prowadzi się na ten temat dyskusję. Premier Wielkiej Brytanii oraz król całkowicie popierają abstynencję jako konieczność w sytuacji wojennej, ponieważ spożywanie alkoholu przez robotników hamuje prace niezbędne ze względu na prowadzenie wojny. Jakże to wydaje się cudowne! Czy to światło poranka Tysiąclecia świta już nad światem?

Spójrzmy raz jeszcze na Wielką Brytanię i Niemcy. Występujący tam strach przed socjalizmem prowadzi do prób zwalczania go na wszelkie sposoby, ponieważ idea ta wywiera destrukcyjny wpływ na obecne instytucje. Jak już wskazywaliśmy, działalność wielu socjalistów będzie wiązać się z Królestwem Tysiąclecia. Jakże to dziwne, że szalejąca obecnie wojna prowadzi do socjalizmu, że socjaliści wstąpili do armii, a rządy stosują socjalistyczne zasady.

Dla przykładu: w Wielkiej Brytanii po wypowiedzeniu wojny rząd brytyjski natychmiast przejął kontrolę nad wszystkimi liniami kolejowymi w Królestwie, by ułatwić przemieszczanie oddziałów i materiałów wojskowych. Obecnie parlament brytyjski udzielił rządowi pełnych praw do przejęcia całego przemysłu Wielkiej Brytanii i objęcia go jednolitym zarządzaniem po to, by zwiększyć jego wydajność w produkcji na rzecz wojska. Ustawa, która została przyjęta 9 marca [1915 r.], zwana Prawem szanownego Andrew Bonara, wprowadza dyrektywy „prawdopodobnie najbardziej drastyczne, jakie kiedykolwiek zostały przedłożone Parlamentowi”. Projekt został zaakceptowany jednogłośnie.

W Niemczech działania rządu były nie mniej surowe, przejął on całą władzę. Szczytem było zawłaszczenie wszystkich źródeł zaopatrzenia w żywność i wydzielanie ludziom produktów spożywczych wedle ich potrzeb, określając proporcje składników, ilości, jakie mają być spożywane, i ceny, jakie należy za nie płacić. Czy którykolwiek socjalista mógł sobie wyobrazić, że zasady, o jakie walczy, zostaną wprowadzone w życie tak gruntownie i to przez tych, którzy w przeszłości sprzeciwiali się socjalizmowi?

Co stanie się po zakończeniu wojny? Czy prawo do indywidualizmu oraz prywatnej własności z powrotem zacznie rządzić interesami w Wielkiej Brytanii i Niemczech? Czy w chwili, gdy będzie się próbowało je na nowo ustanowić, nie nastąpi gwałtowny konflikt? Czy nie doprowadzi to do wielkiego społecznego trzęsienia ziemi, o którym Biblia mówi, że będzie bezpośrednim następstwem tej wojny? Czy nie będzie tak, że owo społeczne trzęsienie ziemi doprowadzi bezpośrednio do ognia anarchii, jak na to wskazuje Biblia? My wierzymy, że tak właśnie będzie. Musimy tylko cierpliwie czekać i nie przyśpieszać Pańskich działań. Pamiętajmy jednak na oświadczenie Pańskie, że to On przyśpieszy bieg spraw w obecnym czasie i że sprawę swoją skończy i skróci [Rzym. 9:28].

Niebawem zostanie ustanowione chwalebne Królestwo, nawet jeśli stanie się to przez krew, trzęsienie ziemi i ogień. Jak wtedy będą się czuli ci, którzy szydzą z poglądu, że owo Królestwo Mesjasza jest obecnie ustanawiane, że obecna wojna wiąże się z jego ustanowieniem i że w pełni zostanie ono zainaugurowane w pośrodku ognia anarchii, który rozniecony zostanie przez wprowadzenie nowego porządku – nowych niebios i nowej ziemi, czyli nowych władz duchowych i świeckich oraz nowego porządku społecznego? W ten sposób wola Boża zacznie się dziać na ziemi.

The Watch Tower, 15 kwietnia 1915, R-5674

  Następna strona