Czasopismo

Wasi bracia, którzy was nienawidzą

„Powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc: Niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość. Lecz oni będą zawstydzeni” – Izaj. 66:5 (NB).

Jakże piękne i mądre jest przesłanie Słowa Bożego! Wielu naśladowców Jezusa, którzy nie są jeszcze dojrzali w wierze i posiadają jedynie niewielką miarę ducha świętego, byłoby skłonnych straszyć swych nieprzyjaciół przerażającą pomstą Bożą, tak jak to uczynili kiedyś na początku apostołowie Jakub i Jan, pragnąc posłać ogień z nieba na miasto samarytańskie, dlatego że jego mieszkańcy odmówili im sprzedaży chleba dla Jezusa i Jego uczniów. Gdzież w Biblii znajdujemy choćby słowo pogróżki pod adresem prześladowców i zabójców Jezusa, a także Jego naśladowców? Proste stwierdzenie brzmi: „Będą zawstydzeni”. Pańskie oświadczenie przekazane przez proroka Daniela głosi: „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni [święci, Kościół w chwale] jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim” – Dan. 12:2‑3.

Pisząc o „hańbie i wiecznym potępieniu”, nasze powszechne przekłady Biblii wykraczają poza oryginalną treść, gdyż hebrajski tekst zawiera jedynie myśl o „trwającej hańbie i wzgardzie”. Hańba ta będzie trwała dopóty, dopóki złoczyńca będzie trwał w swym haniebnym stanie i sprzeciwie wobec Pana oraz Jego poselstwa. Wzgarda będzie trwała tak długo, jak długo postępowanie danej osoby będzie zasługiwało na wzgardę. Jednak wraz z początkiem przemiany pohańbienie zacznie ustępować i ostatecznie nie będzie ani wzgardy, ani pohańbienia względem tych, którzy okażą właściwą ocenę charakteru naszego Boga i zasad Jego rządu, gdy tylko zaczną je rozumieć za sprawą pouczeń Jego Królestwa.

Tak więc, drodzy bracia, skoro Królestwo Mesjańskie będzie zarządzane przez tych, którzy cierpieli dla imienia Chrystusa, znoście prześladowania cierpliwie i z radością. Zgodnie z doradą naszego Pana, „radujcie się i weselcie się” [Mat. 5:12]. On zapewnia, że wszystkie cierpienia dla Jego sprawy i dla prawdy przyniosą nam wieczną nagrodę, jeśli tylko zostaniemy przez nie właściwie wyćwiczeni, uzyskując charaktery na podobieństwo drogiego Syna Bożego.

Imiona wszystkich, którzy cierpią dla sprawiedliwości, są z pewnością zapisane w niebie. Sprawiłoby to nam jednak przyjemność, gdyby zostały one choć w skromny sposób upamiętnione również tutaj, na ziemi, jeśli tylko ktoś zechce do nas o tym napisać. Sporządźcie w miarę możliwości krótką notatkę, opatrzcie ją nagłówkiem I.H.S. [chrystogram, monogram imienia Jezus – przyp. tłum.] i postarajcie się zmieścić ją na kartce pocztowej, nawet jeśli włożycie ją do koperty. Chcielibyśmy, abyście z jednej strony ją zaadresowali, a z drugiej umieścili krótki opis. My zaś przechowamy te kartki w naszych kartotekach.

Oprócz krótkiego opisu kosztów, jakie ponieśliście dla prawdy, możecie dodać jedną linijkę na temat waszej rodziny, a także kilka słów odnośnie waszych talentów, zdolności i doświadczenia. Kto wie, być może będziemy mogli wam coś zaproponować w przyszłości.

Proponujemy także, by bracia lub siostry, którzy dysponują szczególnymi uzdolnieniami literackimi jako pisarze lub edytorzy albo którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, także jako prawnicy, lekarze, biegli w mowie kaznodzieje, przesłali nam krótki list z informacją o ich sytuacji finansowej i dołączyli do wyżej wspomnianej kartki.

The Watch Tower, 1 maja 1916, R-5893

Poprzednia strona Następna strona