Czasopismo

Europa to nasza przyszłość

Od Redakcji: Przedrukowujemy poniżej oświadczenie RWKE zachęcające wyznawców jej Kościołów do udziału w wyborach i czynnego uczestniczenia w tworzeniu wspólnoty Europejskiej. UE może wydawać się dobrą przyszłością ziemską, ale nie jest raczej Bożym projektem. Jezus, kontrolujący obecnie przebieg spraw na ziemi, ma inny pomysł na przyszłość Europy i świata. Jej ośrodkiem wg proroctw będzie Jerozolima. Doceniamy jednak wysiłki ludzi, przeczuwających bliskość Królestwa pokoju i sprawiedliwości, na rzecz tworzenia przestrzeni życiowej, w której ludziom żyje się wygodniej i spokojniej.

Pod koniec lutego Rada Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE) wystosowała oświadczenie, w którym zachęca do uczestnictwa w wyborach do europarlamentu.

Specjalną broszurę pod hasłem: „Europa. To nasza przyszłość” wydała także Konferencja Kościołów Europejskich (KEK). Wybory w Polsce odbędą się 26 maja 2019 r.

RADA GEKE, WIEDEŃ, LUTY 2019

Od 23 do 26 maja 2019 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzone zostaną wybory do Parlamentu Europejskiego. Co 5 lat obywatele UE mogą w drodze wyborów zadecydować o jego składzie. Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie wzywa do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu Europy w duchu pojednania i pokojowego współżycia.

EUROPA – DROGA POJEDNANIA

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie podczas swojego 8. Walnego Zgromadzenia w Bazylei we wrześniu 2018 r. uczciła setną rocznicę zakończenia pierwszej wojny światowej. Przypomniała także, jakim wielkim darem dla ludzi w Europie jest pojednanie zapoczątkowane po 1945 roku, które swój polityczny wyraz znalazło w powołaniu Rady Europy i zawiązaniu Unii Europejskiej po tym, jak straszliwe wojny i nacjonalizm zawiodły Europę na skraj przepaści. Wraz z końcem zimnej wojny zakończył się także narzucony przemocą podział Europy, a ludzie w Europie Wschodniej mogli w wolnych wyborach zadecydować o swoich losach. „Kościoły protestanckie w Europie muszą podtrzymywać pragnienie pokoju i pojednania w społeczeństwach nawiedzanych w przeszłości przez konflikty, także w aktualnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej, jeżeli odbierana jest ona jako bezprawie. Są one także świadome faktu, iż pojednanie nie jest stanem idealnym lub aktem jednorazowym, lecz procesem, który należy rozpocząć lub podtrzymywać. Pojednanie potrzebuje ludzi, którzy są na nie gotowi, oraz takich działań strukturalnych, które służą chęci pojednania. Stąd też Kościoły ewangelickie w Europie postrzegają proces integracji europejskiej jako działanie na rzecz pokoju i pojednania.”

EUROPA – MIEJSCE, W KTÓRYM STAJEMY WOBEC WSPÓLNYCH WYZNAŃ

Odpowiedzialność, która spocznie na osobach wybranych do Parlamentu Europejskiego, będzie duża: projekt integracji europejskiej znalazł się w głębokim kryzysie, którego wyrazem jest choćby wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. W wielu społeczeństwach europejskich skonstatować należy narastanie „eurosceptycyzmu”, rosnącą liczbę głosów odrzucających Europę, a nawet powrót do wyobrażeń nacjonalistycznych. Z drugiej strony wspólne wyzwania stojące przed Europą są ogromne i niemożliwe do rozwiązania na płaszczyźnie narodowej: zmiany klimatyczne i zachowanie Bożego stworzenia; odpowiednia do godności człowieka polityka wobec uchodźców i migrantów; podziały społeczne i ekonomiczne w Europie, wskutek których m.in. tysiące ludzi poszukują pracy i lepszej przyszłości w innych państwach członkowskich, opuszczając rodziny i swoich bliskich; głębokie przemiany w naszych społeczeństwach wskutek wprowadzania nowych technologii, takich jak cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja itp. i wreszcie zmiany w układzie sił poza Europą.

Osoby odpowiedzialne za przyszłą politykę europejską będą musiały podjąć te wyzwania rzeczowo i kompetentnie. Przy czym podstawą dla podjęcia właściwych decyzji jest dogłębna analiza procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych.

EUROPA – PRZESTRZEŃ DLA RÓŻNORODNOŚCI

Większość Kościołów członkowskich Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie to kościoły mniejszościowe, żyjące doświadczeniem diaspory. Są one wyczulone na opinie i przekonania wyrażane rzekomo przez większość. Dla rozwoju własnej wiary potrzebują przestrzeni, w której jest miejsce na odrębność i różnorodność. Stąd też świat polityki powinien stale mieć na uwadze, że właśnie demokracja z jej wyborami gwarantuje, że głos mniejszości będzie słyszany i że znajdą one swoje miejsce w dyskusjach i decyzjach politycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego są gwarancją tego, że różnorodność w Europie nadal będzie mogła się rozwijać, dochodzić do głosu i współkształtować jedność i pojednanie.

EUROPA – OBSZAR ŻYCIA, KTÓRY CHCEMY WSPÓŁKSZTAŁTOWAĆ

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie akceptuje fundamentalne znaczenie demokracji i praworządności. Ustrój parlamentarnej i praworządnej demokracji „jest zgodny z godnością, wolnością i równością wszystkich ludzi nadaną w akcie stworzenia przez Boga. Poprzez podział, ograniczenia i wzajemną kontrolę władzy uwzględnia ona fakt, iż człowiek jest omylny i grzeszny. Instytucje ugruntowane na zasadach praworządności chronią i gwarantują wolność każdej jednostki, a także życie we wspólnocie.”

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie zachęca do skorzystania z prawa wyborczego i z możliwości współdecydowania o przyszłym kursie Europy. Istnieje wiele różnych sposobów aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu Europy, także i możliwość zadecydowania o składzie Parlamentu Europejskiego na następnych 5 lat.

 źródło: Luteranie.pl - Europa. To nasza przyszłość.

Poprzednia strona Następna strona