Czasopismo

Po śmierci założyciela

Zdumiewające wydaje się tempo, w jakim dokonywały się niekorzystne zmiany w Towarzystwie „Watch Tower” po śmierci jego założyciela, C.T. Russella. Jednym z narzędzi tego procesu okazał się tzw. „Siódmy tom”. Kontrowersyjne dzieło nie tylko dyscyplinowało członków organizacji badaczy Pisma Świętego, choćby przez niewybieranie starszych, którzy go nie uznawali, ale także dostarczało okazji do „zapierania samych siebie”, gdy okazało się, że publikacja ta została zakazana przez władze. Poniżej kilka cytatów ukazujących klimat, jaki towarzyszył pierwszym miesiącom rozpowszechniania przypisywanej C.T. Russellowi książki.

FENOMENALNY SUKCES „SIÓDMEGO TOMU”

Po śmierci br. Russella wyznaczony został komitet wykonawczy składający się z braci: Ritchi, Van AmburghRutherford, mający się zajmować sprawami Towarzystwa do czasu dorocznego zgromadzenia wyborczego w styczniu 1917 r. Niedługo po stworzeniu tego komitetu bracia Woodworth i Fisher zwrócili uwagę jego członków na pewne pomocne myśli i interpretacje wynikające z Księgi Objawienia i Proroctwa Ezechiela. Wobec oświadczenia br. Russella, że ktoś inny napisze siódmy tom oraz stwierdzenia, że tom ten zostanie dostarczony kościołowi, a także w obliczu nauki Pisma Świętego, że miało być siedem tomów „Wykładów Pisma Świętego”, komitet uważnie rozpatrzył tę sprawę i powierzył powyżej wymienionym dwóm braciom zadanie zebrania tego, co br. Russell napisał na temat Proroctwa Ezechiela oraz Księgi Objawienia i sporządzenia manuskryptu. Nie przyjęto żadnego zobowiązania odnośnie daty przygotowania takiego tekstu.

Wczesnym latem roku 1917 manuskrypt był gotowy. Po uważnej jego analizie i modlitwie uznano, że Pańską wolą jest, by tekst ten został opublikowany i udostępniony kościołowi. Czytelnikom The Watch Tower jest wiadomo, że książka została wydana w połowie lipca i wysłana do wszystkich prenumeratorów naszego czasopisma, zaś 17 lipca otrzymali ją członkowie rodziny Bethel. (...) Publikacja ta była w pełni dziełem „posłańca” z Obj. 14:18 – Watch Tower Bible and Tract Society, które to Towarzystwo utrzymywane jest z ofiar świętych Bożych.

Zgodnie z oczekiwaniami Pańskich „maluczkich”, którzy byli zaangażowani w dziele żniwa, owa „Dokonana tajemnica”, siódmy tom z serii „Wykładów Pisma Świętego”, zawiera jasną wykładnię proroctw z ksiąg Ezechiela i Objawienia. Nigdy jeszcze nie pojawiła się publikacja, która by tak jasno jak siódmy tom zdefiniowała Babilon, opisując jego błędny kierunek działania i ujawniając jego oszukańcze praktyki. Książka ta została określona mianem „ostrza miecza” wystawionego przeciwko babilońskim systemom, który odcinając maski, ujawnia prawdziwą naturę Babilonu i przepowiada jego rychły upadek (Ezech. 21:15). Miecz ten jest ostry po obu stronach. Prawdziwie przedstawia on świadectwo dwóch wielkich ksiąg proroczych – Objawienia i Ezechiela. Czy może istnieć jakaś uzasadniona wątpliwość, że poselstwo siódmego tomu stanowi narzędzie w rękach poświęconych Pańskich, pozaobrazowego Eliasza, za pomocą którego ma się dokonać uderzenie? Ponieważ zaś br. Russell twierdził, że „klasa Eliasza będzie obsługiwała ten miecz i będą w tym mieli udział wszyscy członkowie Jego ludu”, to czyż może wydawać się nierozsądnym oczekiwanie, że w stosownym czasie prawdziwie poświęceni i gorliwi pracownicy na polu żniwa pochwycą ten miecz i wyruszą z radosnym sercem, by sprawować obowiązki i przywileje powierzane im przez Pana?

Przy pierwszym wydaniu tej książki przewidywano, że zapotrzebowanie będzie mniejsze niż 100 tys. egzemplarzy, dlatego Towarzystwo zleciło drukarni wykonanie niecałych 100 tys. sztuk. Jednak nakład ten szybko się wyczerpał, a ciągle napływały zamówienia. Przy końcu naszego roku fiskalnego zapotrzebowanie było tak wielkie – kolporterzy zewsząd donosili, że jest ogromne zainteresowanie publiczne i że ilość zamówień rośnie lawinowo – że koniecznym okazało się złożenie kolejnego zamówienia na 850 tys. egzemplarzy.

The Watch Tower, 15 grudnia 1917, R-6182 Fragment dorocznego sprawozdania 1917

KWALIFIKACJE STARSZYCH

Niektóre zgromadzenia przy ostatnich wyborach odmawiały wyboru na urząd starszego lub diakona osobom, które nie odpowiedziały pozytywnie na trzy pytania: (1) Czy zadałeś sobie pytania V.D.M. i czy odpowiadasz stawianym przez nie wymaganiom? (2) Czy zgadzasz się z Watch Tower Bible and Tract Society oraz prowadzoną przez to Towarzystwo działalnością? (3) Czy uznajesz książkę „Dokonana tajemnica” za siódmy tom „Wykładów Pisma Świętego” i czy jesteś gotów tego nauczać?

Niektórzy zgłaszali zastrzeżenia do tych pytań, twierdząc, że stanowią one dodatkowe wymagania dla starszych i diakonów, co jest sprzeczne z Pismem Świętym. Naszym zdaniem takie zarzuty są bezpodstawne. Apostoł Paweł określił wymagania dla starszych (1 Tym. 3:2‑6; Tyt. 1:6‑10), a w powyższych pytaniach nie ma niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób sprzeczne z kryteriami stawianymi przez apostoła. Wręcz przeciwnie, są one całkowicie z nimi zgodne.

The Watch Tower, 1 marca 1918, R-6220

RELIGIJNA NIETOLERANCJA

12 lutego 1918 r. prasa w kanadyjskiej Ottawie opublikowała następujące ogłoszenie: „Sekretariat Stanu, korzystając z praw do cenzury, zakazał posiadania w Kanadzie pewnych publikacji, między innymi książki wydanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego Dokonana tajemnica, znanej powszechnie jako pośmiertne dzieło pastora Russella. Zakazano także rozpowszechniania czasopisma Bible Students Monthly publikowanego również przez to Towarzystwo w jego siedzibie w Brooklynie w Nowym Jorku. Posiadanie zakazanych książek naraża właściciela na grzywnę do 5 tys. dolarów i karę do pięciu lat więzienia.” (...) Zakazane publikacje są oskarżone o rozpowszechnianie wywrotowych i antywojennych poglądów. (...) Skonfiskowano wiele egzemplarzy książki „Dokonana tajemnica”. Domy były przeszukiwane, a książki zabierane właścicielom. Niektórzy z braci zostali aresztowani. Część z nich stanęła przed sądem, który wymierzył im grzywny od jednego do pięciuset dolarów. (...) Niedługo później, działając w oparciu o doniesienia z Kanady, Biuro Wywiadu Wojskowego przeprowadziło dochodzenie w brooklyńskiej centrali. (...) W poniedziałek, 4 marca 1918 aresztowanych zostało kilku braci z Scranton w Pensylwanii, wśród nich C.J. Woodworth oraz M.L. Herr, którzy zostali oskarżeni o spisek i zobowiązani do stawienia się na rozprawie zaplanowanej na maj bieżącego roku.

The Watch Tower, 1 marca 1918, R-6221

Poprzednia strona Następna strona