Czasopismo

Panowanie Chrystusa

Słowo ‘Pan’ oznacza mistrz, władca, naczelnik. Panowanie oznacza dominację, siłę, władzę.... „Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi” (Rzym. 14:7‑9).

  1. Jest zaznaczone, że: „Chrystus jest Panem zarówno żywych, jak i umarłych”.
  2. W jaki sposób stał się Panem? Przez śmierć i zmartwychwstanie.
  3. Nasze zadanie? Aby być Jego, powinniśmy być Mu posłuszni.

W tekście tym jest odniesienie do chrześcijan, Chrystus UMARŁ ZA WSZYSTKICH, a zatem ma prawo wymagać posłuszeństwa od wszystkich. Chrześcijanin to ktoś taki, kto uznaje te roszczenia, i jest posłuszny... Jego moc nad ludzkością jest zabezpieczona poprzez okup. Definicja: Odkupić (czasownik), odebrać należność płacąc cenę. Okup (rzeczownik), cena za należność.

Okup ma związek z rzeczą kupioną jako jej odpowiednik. Należy zwrócić uwagę na wartość śmierci Chrystusa. „Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie” (1 Tym. 2:5‑6). Człowiek za człowieka jest okupem prawnym. On stał się człowiekiem, aby mógł „dać swoje życie [z greckiego psyche – naturalne życie] na okup za wielu” (Mat. 20:28). To było życie ludzkie. „Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich” (Hebr. 2:9).

„Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama” (Hebr. 2:16). To pozwoliło mu zarówno współczuć, jak i odkupić. „Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem [nie żeby umrzeć za samego siebie, jako jednego z nas, ale], aby przez śmierć zniszczyć (...) diabła; i aby wyzwolić” od śmierci tych, którzy za życia bali się umierać. (Zobacz: wersety 14‑15).

Nie było to życie preegzystencjalne, „ale przygotowałeś mi ciało (...) Oto przychodzę (...), abym spełniał twoją wolę, o Boże. (...) Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hebr. 10:5‑10). „Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka [Adama], przez człowieka [Chrystusa] przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Kor. 15:21‑22). Ożywienie z wersetu 22 jest wyraźnie powstaniem „umarłych” z wersetu 21. „...który zniszczył śmierć (przez okup), a ŻYCIE I NIEŚMIERTELNOŚĆ wydobył na jaw przez ewangelię” (2 Tym. 1:10). On daje życie wszystkim, „stał się sprawcą WIECZNEGO zbawienia dla wszystkich, którzy są mu POSŁUSZNI” (Hebr. 5:9).

Zaprawdę, Chrystus jest Panem wszystkich – aniołów, ludzi, stanów i rzeczy. Bóg w Chrystusie jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Nasza zależność jest dobrze ustalona przez Słowo. On ma najwyższe prawo do naszych serc i życia, ze względu na ZAPŁACONY OKUP i chwalebny wyraz swojej miłości w tym i we wszystkim innym, co dla NAS robi.

Niech „wytrwanie w dobrym uczynku” zagwarantuje NAM „chwałę, cześć i nieśmiertelność”, które obiecał (Rzym. 2:7).

J.H. PATON

[Jest to przedruk z naszego wydania z grudnia 1879. Przedstawia dowody, że nauka oparta na tej fundamentalnej doktrynie okupu jest taka sama teraz, jaka była kiedyś. Należy pamiętać również, porównując wypowiedzi wymienione powyżej z niektórymi cytowanymi w naszym niedawnym artykule „An Inconsistent Contemporary” [„Niespójne czasopismo konkurencyjne”, R-708b], że definicje podane powyżej, uznane za prawdziwe, nie mogą się zmieniać wraz ze zmieniającymi się teoriami ludzkimi. Mamy nadzieję, że powyższy tekst zostanie ponownie starannie przeczytany, ponieważ szczerze i dobitnie porusza ten ważny temat. – WYDAWCA]

Zion’s Watch Tower, luty 1885, R-726b

... aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi.
... aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi.

Poprzednia strona