Czasopismo

Objawiłeś je niemowlętom

Niektórzy pytają: Jak mamy odpowiedzieć tym, którzy zarzucają nam pewność siebie i zarozumiałość, gdyż odważamy się przyjmować wiarą i nauczać coś, w co nie wierzyli Wesley, Whitefield i Knox, a także czego nie nauczają inni wielcy obecnej doby? Z naganą pytają: Czy ty jesteś lepszy albo mądrzejszy od nich?

Odpowiadamy: Ścieżka sprawiedliwych jest rzeczywiście światłem jaśniejącym, które świeci coraz mocniej, aż do dnia doskonałego [Przyp. 4:18]. W konsekwencji ci, którzy kiedyś chodzili z Bogiem, a nawet żyli z Nim bardzo blisko, mogli mieć tylko takie światło, jakie było przynależne dla ich czasów. Przykładem może być Daniel i wszyscy prorocy (Dan. 12:9,10; 1 Piotra 1:10‑13). Czy Wesley, Whitefield, Knox i inni byli lepsi od Mojżesza, Daniela i wszystkich proroków?

A jeśli niektórzy współcześni, którzy stoją przed ludźmi jako propagatorzy chrześcijaństwa, tak naprawdę nie chodzą w jaśniejącym świetle albo co najwyżej chodzą bardzo wolno, to czy najpokorniejsze dziecko Boże powinno się o nich potknąć? Absolutnie nie! Mamy słowo samego Boga, za pomocą którego możemy wszystko udowodnić, a jeśli tego nie robimy, jesteśmy sami sobie winni. Słowo Boże zapewnia nas, że nie można zwieść wybranych – wiernych, którzy ignorują wszelkie uprzedzenia, pychę, ambicje oddawania czci ludzkiej itd. i po prostu podążają za Bożym Słowem, sprawdzając przez nie wszystko, chociaż inni wielcy lub mali mogą je odrzucić.

Nie możemy osądzać serc innych w tych sprawach, ale możemy osądzać własne. A dzięki łasce Bożej potrafimy mocno obstawać przy naszych przekonaniach i odważnie walczyć o wiarę, której nie wolno nam się wstydzić.

Możemy serdecznie zgodzić się z wyrazem wdzięczności naszego Mistrza do Boga, kiedy powiedział: „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało” – Mat. 11:25‑26.

... objawiłeś je niemowlętom (fot. shutterstock.com)

Zion’s Watch Tower, lipiec 1887, R-0957

Poprzednia strona