Czasopismo

Strofowanie stada

PROROCTWO PRZECIWKO PASTERZOM

Ja sam będę pasł moje owce – Ezech. 34:15.

Nie tylko pasterze, pastorzy, kaznodzieje, słudzy strofowani są przez Pana, ale również niektórzy z Jego stadka, niepełniący oficjalnych funkcji. W dniu Pańskiej obecności oni również będą obiektem zainteresowania, jak czytamy:

„A do was, moja trzodo, tak mówi Pan BÓG: Oto będę rozsądzał między owcą a owcą, między baranami a kozłami. Czy mało wam, że się pasiecie na dobrym pastwisku, a resztę waszych pastwisk depczecie swoimi nogami; że pijecie czystą wodę, a resztę mącicie swoimi nogami? A moje owce muszą się paść na tym, co zdeptaliście swoimi nogami, i pić to, co zmąciliście swoimi nogami. Dlatego tak mówi do nich Pan BÓG: Oto sam rozsądzę między owcą tłustą i owcą chudą. Ponieważ bokiem i ramieniem odpychaliście i swoimi rogami bodliście wszystkie słabe, tak że je rozpędziliście; ocalę moje owce i nie będą już łupem. Rozsądzę między owcą a owcą” – Ezech. 34:17‑22.

Uwaga nasza jest tu skierowana na nowy porządek rzeczy towarzyszący Królestwu Mesjasza. Zaczęło się to już w stosunku do Kościoła wieku ewangelicznego. Ci, którzy byli uważani za postacie czołowe w chrześcijaństwie, którzy nadawali kierunek i przewodzili jego sprawom, odtrącając prawdziwe Pańskie owce jako lud szczególny, zostaną w tym dniu zganieni przez Pana. Ubodzy, odrzuceni, osobliwi to ci, którzy tworzą Jego stadko, a On miał ich specjalnie zgromadzić, specjalnie żywić i specjalnie leczyć w tym czasie. I czyż tak nie jest? Czy Pan nie karmi swoich owiec i nie błogosławi im bez względu na całe sekciarstwo i gdziekolwiek by się znaleźli w każdym kraju? Doprawdy, On ich szuka i żywi je, a wkrótce, gdy zakończy się czas żniwa, zostaną zgromadzone do niebiańskiej owczarni. Tymczasem dobra praca, jaka zaczęła się od ewangelicznych owiec, rozszerzy się na całą ludzkość.

Pan nigdy już nie zostawi swych owiec bez pasterza. Nie mamy przez to rozumieć, że Pan popełnił błąd, mówiąc: „A gdy odejdę (...), przyjdę znowu” [Jan 14:3]. Pozostawienie Jego stadka na pewien czas było nieodłącznie związane z ich sprawdzaniem, ćwiczeniem i rozwojem, aby ci, którzy będą wierni Panu, zasadom sprawiedliwości i wskazówkom Jego Słowa, mogli się ujawnić, nawet jeśli byli rozproszeni, a też by inni mogli zostać ujawnieni jako niewierni. Jakże jednak pocieszająca jest świadomość, że przez cały Wiek Tysiąclecia, aż cała praca udoskonalania owiec się zakończy, Pasterz będzie z nimi. Czytamy bowiem:

„I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mego sługę Dawida. On będzie je pasł i on będzie ich pasterzem. A ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Ja, PAN, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju i wytępię dzikie zwierzęta z ziemi. I będą bezpiecznie mieszkały na pustyni, i spały w lasach” – Ezech. 34:23‑25.

„Prophesy Against The Shepherds”,
The Watch Tower, 15 maja 1915,
R-5693 fragment,
Straż(nica) 12/1920

August F.A. Schenck (1828–1901), „Lost: Souvenir of Auvergne”
August F.A. Schenck (1828–1901), „Lost: Souvenir of Auvergne”, www.metmuseum.org; obraz wykorzystany w „Fotodramie” oraz umieszczony na ostatniej stronie publikacji „Light After Darkness” z 1917 r.

Poprzednia strona