Czasopismo

Kalendarz biblijny 2016/2017

"Podróże z Biblią"

„Śladami reformatorów i humanistów”

Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2016

Reformacja była śmiałym i błogosławionym ruchem na rzecz wolności i Biblii. Bóg wzbudził odważnych obrońców swojego Słowa. Należeli do nich Luter, Zwingli, Melanchton, Wycliffe, Knox i inni.
(C.T. Russell, „Boski Plan Wieków”, str. 23)

Zdanie to zapisał w 1886 roku C.T. Russell, odważny myśliciel i energiczny działacz na rzecz czystości zrozumienia nauk biblijnych. 31 października 2016 roku przypada setna rocznica jego śmierci. Dokładnie rok później cały ewangelicki świat obchodzić będzie 500-lecie reformacji. 31 października 1517 Marcin Luter skierował do Albrechta z Brandenburgii, arcybiskupa Moguncji i Magdeburga, list, do którego dołączył założenia akademickiej dyskusji na temat odpustów, zatytułowane po łacinie Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum [Dyskusja o ważności odpustów]. W ten sposób słynnych 95 tez, kwestionujących możliwość udzielania odpustów przez urzędników kościelnych, po raz pierwszy ujrzało światło dzienne. Wobec braku reakcji ze strony biskupa Luter zdecydował się na upublicznienie dokumentu z 31 października 1517, czyniąc tę datę symbolicznym początkiem wielkiego ruchu reformacyjnego, który ostatecznie zaowocował ogromnymi przemianami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi w Europie, a potem na całym świecie. Reformacja nie byłaby możliwa, gdyby nie poprzedził jej rozwój sztuki drukarskiej i nauk humanistycznych, które doprowadziły do szerokiego udostępnienia narzędzi służących zwiększaniu wiedzy.

Renesans i reformacja zapewniły cywilizacji europejskiej tak wielką przewagę nad innymi kulturami, że kilkaset lat później zdominowała ona cały świat. Nasz współczesny dobrobyt i wolność zawdzięczamy jasności myśli, odwadze, a często także cierpieniom wielu ludzi, którzy dla nas walczyli o wolność myślenia i interpretowania Biblii. Z idei swobód chrześcijańskich z czasem narodziły się wszelkie inne swobody obywatelskie, z demokratycznym sposobem sprawowania władzy włącznie. Wierzący człowiek bez wahania podpisze się pod stwierdzeniem, że to „Bóg wzbudził odważnych obrońców swojego Słowa”. To przede wszystkim Jemu zawdzięczamy ów stopniowy powrót do wolności i godności ludzkiej w przygotowaniu do ustanowienia na ziemi wspaniałego Mesjańskiego Królestwa sprawiedliwości, dobrobytu, wolności i szczęścia dla wszystkich ludzi. Oddając jednak także szacunek ludziom, którymi Bóg posługiwał się w tym dziele, wypełniamy apostolskie przykazanie: Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże (Hebr. 13:7).

kalendarz-2016-17