Czasopismo

Kazania Pastora Russella

Wybór jego najważniejszych wykładów dotyczących wszystkich obszarów chrześcijańskiej nauki i praktyki

Kazania pastora Charlesa Taze Russella (1852-1916) zebrane w tym tomie zostały przedrukowane krótko po jego śmierci z publikacji prasowych oraz notatek. Pochodzą one mniej więcej z ostatnich dziesięciu lat jego działalności. Publiczne wystąpienia tego popularnego kaznodziei niezmiennie gromadziły na największych salach Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii wielotysięczną publiczność. W swych misyjnych podróżach odwiedzał on także regularnie inne kraje europejskie, takie jak Skandynawię, Niemcy, Szwajcarię, Austrię, Włochy czy Francję. Kilkakrotnie gościł też na terenach Polski, będącej wówczas pod zaborami. W czasie podróży okołoziemskiej głosił Ewangelię Królestwa także w Japonii, Chinach, w krajach Azji południowo-wschodniej oraz w Indiach. Jego kazania były publikowane w tygodniowych wydaniach około dwóch tysięcy gazet docierających łącznie do około piętnastu milionów czytelników, głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Pastor Russell zwracał się ze swym posłannictwem przede wszystkim do chrześcijan. Pragnął przekonać ich do przyjęcia takiego Boga, jakim przedstawia Go Biblia – Boga pełnego miłości, ale jednocześnie sprawiedliwego, a przy tym mądrego i mocnego, który nie gwałcąc zasad sprawiedliwości, umie zbawić nie tylko tych, którzy z samozaparciem szukają Go teraz, w otoczeniu nieprzyjaznego „świata”, ale także wszystkich innych, którzy po powstaniu z grobów poznają Jezusa i Jego Ojca w czasie tysiącletniego królestwa naprawy wszystkiego, co zostało popsute przez grzech. Pastor z wielkim zapałem zwalczał „demoniczną”, jak często mawiał, naukę o mękach piekielnych i czyśćcowych, ukazując biblijną prawdę o śmierci, czyli stanie nieświadomości, oraz o zmartwychwstaniuczłowieka.

W wielu kazaniach nawiązywał także do zjawisk społecznych i ekonomicznych szczególnego okresu, w którym przyszło mu działać, czasu wielkich przemian gospodarczych i społecznych, ale też narastania różnic ekonomicznych i ogólnej niesprawiedliwości, co w końcu doprowadziło do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Z wyjątkowym poselstwem zwracał się do Żydów, rozbudzając w nich wiarę w proroctwa i zachęcając do powrotu do ziemi ich ojców. Swe kazania niezmiennie też kierował do ludzi oddanych Bogu na śmierć i życie, wystawiając przed nimi niezwykle wysokie standardy moralności i świętości. To wszystko znaleźć można na kartach 83 zebranych w tym tomie kazań pastora Charlesa Taze Russella.


„Potężnym, a mimo to urzekającym głosem napełniał wielką salę koncertową. Niekonwencjonalny duchowny przemawiał tak, że każde jego słowo słyszalne było dla wszystkich słuchaczy. Jego głos brzmiał bardzo przyjemnie dla uszu, a elegancka gestykulacja prędko skupiła na sobie wszystkie oczy i już za kilka chwil jego dobitnie wszechstronna wiedza w zakresie omawianego tematu wymownie apelowała do ich umysłów.”
„New York American”, 10 października 1910


„Przybycie Pastora Russella oznacza dla naszego miasta [Londynu] i kraju pozyskanie człowieka cieszącego się międzynarodowym poważaniem, który jest w Wielkiej Brytanii prawie tak samo znany jak w Ameryce. Wygłaszał on przemówienia do bardzo licznie gromadzącej się publiczności w Royal Albert Hall w Londynie, a także w wielu ważnych miastach na prowincji. Jest on także dobrze znany na Kontynencie, gdzie wiele razy podróżował z wykładami.”
„The Graphic”, Londyn, 8 kwietnia 1911


„Przemawiając, Charles nigdy nie używa notatek. Polega na swej dobrej pamięci. Z pamięci wygłasza kazanie, z pamięci cytuje Pismo Święte, a także parafrazuje wielkich myślicieli i filozofów, których myśli wplata do przekazywanych przez siebie treści. Jest mówcą entuzjastycznym i charyzmatycznym, który w trakcie wykładu przechadza się po scenie oraz używa rąk i ramion do podkreślenia wyrazu słów. (...) Umie wprowadzić do swego przemówienia element humorystyczny przez jeden nieoczekiwany wyraz twarzy. Nieformalność i powab jego prezencji stoi w kontraście do formalnego i nieco akademickiego stylu kazań czytanych, często wręcz sylabizowanych z kazalnic kościołów episkopalnych, metodystycznych i innych. Wykłady Russella są osobiste. Słuchacze często mają wrażenie, że zwraca się on bezpośrednio do nich.”
F. Zydek, „Pastor Russell – jego życie i czasy”, str. 86-88


Charles Taze Russell (1852-1916)

Działający najpierw w Pittsburghu, a następnie w Nowym Jorku, założyciel wydawnictwa „Zion’s Watch Tower” (1879), a także twórca ruchu badaczy Pisma Świętego, który rozwinął się wokół głoszonych przez niego prawd, był jednym z najpopularniejszych kaznodziei i najpłodniejszych pisarzy w historii ruchów religijnych. Jego książki rozchodziły się w wielomilionowych nakładach. Najpopularniejsza z nich, Boski Plan Wieków (1886, I tom serii „Wykłady Pisma Świętego”), została przetłumaczona na 35 języków i jeszcze za życia autora osiągnęła łączny nakład około 5,5 mln egz. Pastor Russell był autorem około 40 broszur i książek oraz kilku tysięcy artykułów publikowanych w ciągu 37 lat działalności jego czasopisma.

Wygłaszał kazania na całym świecie (m.in. w nowojorskim Hippodromie czy londyńskiej Royal Albert Hall), przyciągając ogromną liczbę słuchaczy. Kazania te drukowano także na łamach wielu znanych gazet, takich jak The Pittsburgh Gazette, The Pittsburgh Dispatch czy National Labor Tribune.

Kilkakrotnie odwiedzał Ziemię Świętą, zachęcając Żydów do kultywowania swych biblijnych nadziei. Opracowana przez niego i ciesząca się wielkim powodzeniem „Fotodrama stworzenia” wykorzystywała najnowocześniejsze naówczas zdobycze techniki audiowizualnej.

Całą swą 42-letnią działalność finansował wyłącznie z własnych środków.

Zmarł w podróży misyjnej po Stanach Zjednoczonych.


Wydawnictwo „Straż”, Białogard 2012
Oryginalne wydanie angielskie: „Pastor Russell’s Sermons” Peoples Pulpit Association, Brooklyn, N.Y., USA, 1917
823 strony, oprawa twarda w obwolucie, wymiary 15 x 21 cm