Czasopismo

Boski plan wieków

Brzask Tysiąclecia, Tom I, Spis treści

I. NOC GRZECHU NA ZIEMI ZAKOŃCZY SIĘ PORANKIEM RADOŚCI

– Noc płaczu i poranek radości – Dwie metody poszukiwania prawdy – Metoda zastosowana w niniejszym dziele – Zasięg jego tematyki – Różnica między pełnym czci studiowaniem Pisma Świętego a niebezpiecznym zwyczajem spekulowania – Cel proroctw – Teraźniejszy religijny stan świata rozpatrywany z dwóch punktów widzenia – Ciemności egipskie – Tęcza obietnicy – Ścieżka sprawiedliwego prowadzi naprzód – Przyczyna wielkiego odstępstwa – Reformacja – Ta sama przyczyna znowu stoi na drodze prawdziwego postępu – Doskonałość poznania nie jest kwestią przeszłości, lecz przyszłości.

II. USTALENIE ISTNIENIA NAJWYŻSZEGO INTELIGENTNEGO STWÓRCY

– Zbadanie pozabiblijnych dowodów w świetle rozumu – Teoria nie wytrzymująca krytyki – Rozsądna teoria – Jawność Charakteru Boga – Logiczne wnioski.

III. BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W ŚWIETLE ROZUMU

– Twierdzenia Biblii i zewnętrzne dowody jej wiarygodności – Starożytny charakter Biblii i jej trwałość – Jej wpływ moralny – Motywy pisarzy Biblii – Ogólny charakter pism – Księgi Mojżeszowe – Prawa Mojżeszowe – Specyficzne cechy rządu wprowadzonego przez Mojżesza – Nie był to system klerykalny – Wskazówki dla władców świeckich – Bogaci i biedni równi wobec Zakonu – Zabezpieczenie przed manipulowaniem sprawami ludu – Kapłani nie byli uprzywilejowaną klasą – Ich źródła utrzymania – Zabezpieczenie przed ciemiężeniem cudzoziemców, wdów, sierot i sług – Prorocy Biblii – Czy jest jakiś związek między Zakonem i prorokami a pisarzami Nowego Testamentu? – Cuda nie są bezsensowne – Logiczne wnioski.

IV. EPOKI I WIEKI W ROZWOJU BOSKIEGO PLANU

– Dokładność i usystematyzowany charakter Bożego planu – Trzy wielkie epoki w historii świata – Ich cechy charakterystyczne – „Ziemia trwa na wieki” – Świat przyszły – Nowe niebiosa i nowa ziemia – Podział tych wielkich epok – Ważne zarysy Boskiego planu objawione w ten sposób – Dostrzeżenie porządku pozwala ujrzeć harmonię – Dobre „rozbieranie” Słowa Prawdy.

V. „TAJEMNICA ZAKRYTA OD WIEKÓW I OD POKOLEŃ, A TERAZ OBJAWIONA ŚWIĘTYM JEGO” – KOL. 1:26

– Niewyraźne światło pierwszej obietnicy – Obietnica dana Abrahamowi – Odkładana nadzieja – Tajemnica zaczyna się wyjaśniać od dnia Pięćdziesiątnicy – Co jest ową tajemnicą? – Dlaczego tak długo nią pozostawało? – Dotąd stanowi tajemnicę dla świata – We właściwym czasie zostanie ujawniona wszystkim – Kiedy tajemnica się skończy?

VI. POWRÓT NASZEGO PANA, CEL JEGO POWROTU – RESTYTUCJA WSZYSTKICH RZECZY

– Powtórne, osobiste przyjście naszego Pana przed rozpoczęciem się Tysiąclecia – Jego związek z pierwszym przyjściem – Wybranie Kościoła i nawrócenie świata – Wybór i wolna łaska – Więźniowie nadziei – Prorocze świadectwa odnoszące się do restytucji – Powrót naszego Pana oczywistą nadzieją dla świata i Kościoła.

VII. DOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM

– Dlaczego zło było dozwolone? Dobro i zło jako zasady – Wrażliwość moralna – Bóg zezwolił na zło i sprawi, że wyjdzie ono na dobre – Bóg nie jest autorem grzechu – Próba Adama nie była farsą – Jego pokusa była ciężka – Adam zgrzeszył świadomie – Kara za grzech nie jest niesprawiedliwa ani zbyt surowa – W potępieniu wszystkich w Adamie objawiła się mądrość, miłość i sprawiedliwość – Powszechność Boskiego prawa.

VIII. DZIEŃ SĄDU

– Powszechny pogląd na Dzień Sądu – Czy zgadza się on z Pismem Świętym? – Ustalenie znaczenia słów „sąd” i „dzień” – Pismo Święte mówi o kilku Dniach Sądu – Pierwszy Dzień Sądu i jego rezultaty – Wyznaczenie innego Dnia Sądu – Sędzia – Charakter przyszłego sądu – Podobieństwa i różnice między pierwszym i drugim sądem – Obecna odpowiedzialność świata – Dwa sądy, które odbyły się w międzyczasie i ich cele – Wyraźne różnice w ocenie przyszłego sądu – Jak prorocy i apostołowie zapatrywali się na przyszły sąd?

IX. OKUP I RESTYTUCJA

– Restytucja zagwarantowana przez okup – Nie życie wieczne, ale próba jego osiągnięcia jest zapewniona przez okup – Warunki tej próby i jej korzystne strony – Niezbędność ofiary Chrystusa – W jaki sposób ludzkość mogła zostać odkupiona przez śmierć jednego człowieka? – Wiara i uczynki będą w dalszym ciągu konieczne – Zapłata za dobrowolny grzech jest pewna – Czy będzie dosyć miejsca na ziemi dla wzbudzonych milionów ludzi? – Restytucja a ewolucja.

X. NATURY LUDZKA I DUCHOWA SĄ ODRĘBNE I RÓŻNE

– Powszechne błędne zrozumienie – Natura ziemska, czyli ludzka, i niebiańska, czyli duchowa – Ziemska chwała i niebiańska chwała – Świadectwo Biblii o istotach duchowych – Śmiertelność i nieśmiertelność – Czy śmiertelne istoty mogą żyć wiecznie? – Sprawiedliwość w obdarzaniu względami – Zbadanie domniemanej zasady – Różnorodność w doskonałości – Nadrzędne prawa Boskie – Plan Boga dotyczący człowieka w pełni zadowalający – Wybór Ciała Chrystusowego – W jaki sposób dokona się przemiana jego natury?

XI. TRZY DROGI: SZEROKA, WĄSKA I ŚWIĘTA

– Szeroka droga do zagłady – Wąska droga do życia – Co to jest życie? – Boska natura – Związek między naturą boską a ludzką – Nagroda na końcu wąskiej drogi – Wysokie powołanie ograniczone do Wieku Ewangelii – Trudy i niebezpieczeństwa wąskiej drogi – Gościniec świętobliwości.

XII. OBJAŚNIENIE WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO PLAN WIEKÓW

– Wieki – Żniwa – Poziomy rzeczywistego i przypisanego stanowiska względem Boga – Droga Pana Jezusa – Droga Jego naśladowców – Trzy klasy w kościele nominalnym – Rozdzielenie w czasie Żniwa – Uwielbienie klasy Pomazańców – Klasa wielkiego ucisku – Spalenie kąkolu – Błogosławienie świata – Chwalebny wynik.

XIII. KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA

– Pierwsze panowanie – Utrata panowania – Jego odkupienie i odnowienie – Figuralne Królestwo Boże – Uzurpator – Dwie formy obecnego panowania – Istnienie obecnych władz ustanowionych przez Boga – Wizja Nabuchodonozora – Wizja Daniela i jej interpretacja – Królestwa tego świata rozpatrywane z innego punktu widzenia – Właściwy stosunek Kościoła do obecnych rządów – Krótkie zbadanie „Boskiego prawa” królów – Nieuzasadnione roszczenia chrześcijaństwa – Lepsza nadzieja związana z piątym ogólnoświatowym imperium.

XIV. KRÓLESTWO BOŻE

– Doniosłość przedmiotu – Charakter Królestwa – Królestwo w Wieku Ewangelii – Błędne poglądy poprawione przez Pawła – Rezultaty błędnych poglądów na Królestwo – Dwa poziomy Królestwa Bożego – Duchowy poziom i jego dzieło – Poziom ziemski i jego dzieło – Ich harmonijne działanie – Chwała ziemskiej formy Królestwa – Chwała niebiańskiej formy – Korzeń przymierza, z którego te gałęzie wyrastają – Ziemska forma Królestwa będzie miała charakter izraelski – Zaginione pokolenia – Niebiańskie Jeruzalem – Izrael jako lud obrazowy – Odrzucenie Izraela i przywrócenie mu łaski – Klasy wybrane – Dziedzice Królestwa – Żelazna władza – Ilustracja celu tysiącletniego panowania – Oddanie Królestwa Ojcu – Realizacja pierwotnego zamysłu Boga.

XV. DZIEŃ JAHWE

– „Dzień Jahwe”, „dzień pomsty”, „dzień gniewu” – Czas wielkiego ucisku – Jego przyczyna – Świadectwo Biblii o wielkim ucisku – Jego ogień i burza, poruszenie i roztapianie są symboliczne – Świadectwo Dawida – Świadectwo Jana Objawiciela – Obecna sytuacja i perspektywa przyszłości widziane przez przeciwne sobie partie kapitalistów i robotników – Lekarstwo, które nie uleczy – Podniesienie zasłony i dopuszczenie światła nastąpi dokładnie we właściwym czasie – Dowody na to – Warunki świętych w czasie ucisku i ich właściwa postawa względem niego.

XVI. MYŚLI KOŃCOWE

Nasze obowiązki wobec prawdy – Jej cena, wartość i korzyść z niej płynąca.


Okładka specjalnego numeru czasopisma Zion’s Watch Tower
z kwietnia 1887 roku, polecającego I tom serii
„Wykłady Pisma Świętego” (dawniej „Brzask Tysiąclecia”)
pt. „Boski plan wieków”

VOL. VIII. PITTSBURGH, PA., APRIL, 1887. NO. 8.
Zion’s Watch Tower
AND
HERALD OF CHRIST’S PRESENCE
PUBLISHED MONTHLY

TOWER PUBLISHING COMPANY
PITTSBURGH, PA.
Biuro: No. 151 Robinson St. Allegheny, Pa.
Wydawca: C.T. RUSSELL

Wydawca świadomy jest odpowiedzialności przed Mistrzem odnośnie treści, jakie pojawią się na łamach poniższych kolumn; nie może jej się zrzec i nie zrzeka się; nie należy jednak rozumieć, że podziela każde wyrażenie pochodzące od korespondentów lub zawarte w artykułach wybranych z innych czasopism.

WARUNKI SUBSKRYPCJI

Opłata roczna: 50 centów, przesyłka bezpłatna. Razem z numerem specjalnym („Brzask Tysiąclecia”, t. I, oprawa papierowa): 75 centów. Przelewy: P.O. Money Order lub list polecony, płatne na: C.T. Russell.

Wysyłka za granicę: 3 szylingi na rok. Razem z numerem specjalnym – 4 szylingi. Przelew: Międzynarodowy Przekaz Pocztowy.

UWAGA

Czasopismo to zostanie wysłane darmowo do każdego z ubogich Pana, którzy przyślą kartę z zamówieniem na cały rok. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. „Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza” – Izaj. 55:1‑2.

Niech ten, kto ma dwa egzemplarze, pożyczy temu, kto nie ma żadnego. A ponieważ ten numer jest szczególnie odpowiedni dla nowych czytelników, zamawiajcie tyle egzemplarzy, ile tylko możecie wykorzystać – za darmo.

Każdemu szczeremu czytelnikowi pragnącemu rozpowszechniać prawdę polecamy plan przedstawiony w „Widoku z wieży” z ostatniego numeru. Wiele osób go zastosowało w swej działalności. Po obniżeniu ceny jeden z braci sprzedał 59 sztuk broszurowego wydania Brzasku w ciągu jednego tygodnia. Książka rozchodzi się bardzo dobrze. Nie trzeba o niej zbyt wiele mówić. Spis treści i sama książka zrobią to najlepiej za siebie. Należy się spodziewać, że każdy inteligentny chrześcijanin będzie chciał nabyć ten tytuł, więc mówcie i działajcie zgodnie z tym przekonaniem, a osiągniecie stosowny sukces. Niedługo sprzedaż sięgnie 50 tys. egzemplarzy, a jeśli fundusze Wydawnictwa pozwolą, będziemy chcieli dojść do 80 albo nawet 100 tys. [Dotyczy wydania ZWT 1887]


Wydanie „Na Straży” z 2015 r.

  Następna strona