Czasopismo

Słowa polecające „Brzask Tysiąclecia”

OD OSÓB, KTÓRE PRZECZYTAŁY KSIĄŻKĘ „BOSKI PLAN WIEKÓW”, DUCHOWNYCH, EWANGELISTÓW I ŚWIECKICH – Z PRASY RELIGIJNEJ I ŚWIECKIEJ

Poniżej cytujemy niektóre opinie, jakie już otrzymaliśmy; codziennie docierają nowe, które z czasem opublikujemy.

Brzask Tysiąclecia. Osoba biorąca ten tom do ręki odnosi po pierwsze wrażenie, że napisany on został przez dobrodusznego, lecz nadgorliwego chrześcijanina, który z zamiarem wzmocnienia i utwierdzenia swej wiary pozwolił sobie wedrzeć się tam, gdzie lękają się zaglądać nawet aniołowie, a to w celu ustalenia dnia i godziny drugiego przyjścia naszego Pana, jak to już wielu próbowało uczynić. Jednak po przeczytaniu zaledwie pół tuzina stron czytelnik zostanie pozytywnie zaskoczony, stwierdzając, że nie taki jest cel i temat tej książki. Wręcz przeciwnie, nie ma ona nic wspólnego z tanim prorokowaniem, a raczej sprawia wrażenie, że wyszła spod pióra mądrego i sumiennego chrześcijanina. Dzieło to stanowi poważny i filozoficzny przegląd Bożego planu zbawienia, takiego, jaki został przedstawiony w Księdze ksiąg. Autor, pomijając wszelkie inne autorytety, powołuje się jedynie na Biblię.

Autor twierdzi, że jego zamiarem jest oderwanie, na ile to tylko możliwe, omawianych przez niego tematów od wszelkich ludzkich opinii po to, by przedstawić czytelnikowi prawdę nieskażoną żadnymi ideami kreatywnych głów. Praca ta jest pod wieloma względami godna podziwu, a przy tym napisana została w tak przyjazny i atrakcyjny sposób, że od razu przykuwa uwagę czytelnika, dbając jednocześnie o to, by temat wywodzący się z owej „wieści prastarej” nigdy nie wydał się płaski albo pozbawiony blasku. Książka skomponowana jest tak, by była pożyteczna dla każdego – czy to młodego rekruta, czy starego żołnierza krzyża, a nawet osoby błąkającej się po omacku w ciemnościach. Nieoceniona jako podręcznik dla każdej osoby studiującej Biblię, powinna znaleźć się w każdym chrześcijańskim domu.

Galveston News, 5 września 1886


Jestem zadziwiony głębią wiedzy zawartej w tej książce. W mojej ocenie nigdy jeszcze nie zostało publicznie zaprezentowane dzieło, które mogłoby się z nią równać. Brzask Tysiąclecia powinien trafić do rąk każdego duchownego.

G.A. Slote


Brzask Tysiąclecia, Boski plan wieków. Niezwykła książka! Dzieło na czasie! Doprawdy jest to „podręcznik do studiowania Biblii”. W tych ostatnich czasach, gdy chrześcijanie tak gorączkowo poszukują światła Słowa Bożego, które pozwoliłoby im zinterpretować bieżące wydarzenia i przygotować się na świtającą już przyszłość, tak brzemienną w skutkach dla całej ludzkości, książka ta stanowi ukojenie i zaspokojenie pragnienia wodą ze źródła wszelkiej prawdy, mądrości i wiedzy. Każdy człowiek poszukujący prawdy w poważny sposób, każdy szczery student Biblii powinien natychmiast się w nią zaopatrzyć i radować się ową ucztą z rzeczy tłustych, na którą zaprasza nas to dzieło.

J.E. Jewett, Christian Herald,
7 października 1886


Nigdy jeszcze żadna książka na temat Biblii nie zaprezentowała tylu interesujących myśli. Zostałem przez nią pociągnięty i uniesiony. Sądzę, że przenika ona samo sedno Słowa Bożego. Zdaje mi się, że dałbym wszystko, by nakłonić wszystkich chrześcijan do jej przeczytania. Autor wydaje się sięgać do faktów w taki sposób, w jaki przedstawione są one w Piśmie Świętym. Nie mogę przestać się dziwić, jak to się stało, że zarówno ja, jak i cały świat mogliśmy być tak ślepi na tak wiele tematów, które teraz są dla mnie jasne na podstawie Słowa Bożego. Niech Bóg błogosławi autora w dalszym poszukiwaniu głębin Jego Słowa.

A.H. Blunt


Oferta serii „Wykłady Pisma Świętego” zamieszczona w kolorowym
wydaniu The Watch Tower z 1 stycznia 1912


Jakże to odświeżająca świadomość, że w obecnej dobie sceptycyzmu i chełpliwej obojętności na prawdy religijne znalazł się pisarz, który tak zdecydowanie i szlachetnie staje w obronie zasad religii objawionej. Autor ten dokonał tego w dziele „Brzask Tysiąclecia”. Zwięzłe ujęcie jego podejścia do Biblii zawiera się w następującym cytacie: „Kiedy Kolumb, przybywszy na nieznany ląd, odkrył rzekę Orinoko, ktoś powiedział, że znajduje się na wyspie. Kolumb odparł: »Taka rzeka jak ta nie wypływa z wyspy. Tak potężny nurt musi odprowadzać wody z kontynentu«. Głębia, moc, mądrość i zasięg świadectwa Biblii podobnie przekonują nas o tym, że nie człowiek, lecz potężny Bóg jest autorem jej planów i objawień”.

Evening Post, San Francisco, Kalifornia


Nigdy jeszcze nie czytałem książki, która zaprezentowałaby tak ogromną ilość prawd w tak zwięzłej formie, obejmując przy tym całe moje życie.

W. Hayman


Brzask Tysiąclecia to tytuł serii książek wydawanych przez Towarzystwo Wydawnicze Watch Tower. Pierwszy tom tego cyklu, który znalazł się właśnie w naszych rękach, został zatytułowany „Boski plan wieków”. Jest to ni mniej, ni więcej, tylko objaśnienie celów i metod Nadrzędnego Bytu w dziele stworzenia rodzaju Adamowego i w zarządzaniu ludzkimi i anielskimi sprawami. Można by o tej książce powiedzieć, że przedstawia filozofię historii, jednak filozofia ta sięga tak daleko i jest tak wszechstronna, że nawet prezentacje Bossueta czy Augustyna wydają się przy niej ograniczone i prozaiczne. To, co przy użyciu wyrazistej hiperboli dr Johnson powiedział o Szekspirze, wydaje się dosłowną rzeczywistością w odniesieniu do tego pittsburskiego pisarza:

„Istnienie musi pogodzić się z tym,
że odrzucił jego ograniczającą władzę.

Na próżno trudzi się malarz,
by to ukazać”.

Czytelnik nie będzie nawet próbował dopatrzyć się jakiejś ironicznej intencji w tych stwierdzeniach, gdy przekona się, że autor „Boskiego planu wieków” uznaje samego siebie jedynie za interpretatora proroctw Pisma Świętego i osobę objaśniającą fakty poświadczone przez Boga, wznoszącą się na skrzydłach Bożego natchnienia, a nie przy użyciu własnych przyrodzonych zdolności.

Uważny czytelnik nie będzie miał wątpliwości, że autor jest człowiekiem szczerym i w pełni przekonanym o wartości i słuszności prezentowanych poglądów. Wynika to zarówno z bezpośredniego i prostolinijnego stylu, jak i ze skromnej ufności, która każe mu pomijać antagonizmy i możliwe sprzeczności.

Niektóre jego interpretacje i zastosowania Pisma Świętego są co najmniej uderzające, a wyrażone poglądy po części nowatorskie i odkrywcze. Odniesienia do ekonomicznych, społecznych i wielu innych problemów obecnego czasu nadają wielu myślom praktycznego wymiaru, co dowodzi, że autor bynajmniej nie jest tylko marzycielem. Tak więc osobom, które znajdują przyjemność w studiowaniu Pisma Świętego i wyszukiwaniu w nim odniesień do współczesnej historii i zagadnień dnia codziennego, można śmiało polecać „Boski plan wieków” jako książkę, która najprawdopodobniej ich zainteresuje.

Pittsburgh Time, 28 września 1886


Jest to potężne dzieło poprzedzone gruntownymi badaniami oraz cechujące się znakomitym uporządkowaniem i właściwym podejściem do prezentowanej tematyki. Nie ma wątpliwości co do uczciwości i szczerości autora, a także jego całkowitego oddania prawdzie. Chrześcijański czytelnik może znaleźć w tej książce poglądy, które wywołają jego sprzeciw, jednak większość myśli wyda mu się godna polecenia. Z naukowego punktu widzenia książkę należy ocenić jako wybitne dzieło literackie.

Inter-Ocean, Chicago, Illinois


Brzask Tysiąclecia, Boski plan wieków to pierwszy, wprowadzający tom serii dzieł, których celem jest powstrzymanie sceptycyzmu przy użyciu rozumu i biblijnej prawdy. U badacza Pisma Świętego lektura ta wzbudzi najwyższe zainteresowanie. Porządek pracy jest bardzo wyrazisty, a każda strona przynosi kolejne przejawy głębi myśli, jak również cierpliwego i rozumnego rozważania Pisma Świętego. Historia biblijna została dostosowana do przebiegu historii światowej w taki sposób, że przemawia ona w najwyższym stopniu do wszystkich, którzy przeczytają nieco więcej niż stronę z dedykacjami zawierającą następujący tekst: „Pracę tę poświęcono: Królowi królów i Panu panów, dla pożytku jego ofiarowanych świętych, wyczekujących przysposobienia synowskiego i  »wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pańskiego«, »domowników wiary«, a także wzdychającemu i cierpiącemu stworzeniu, oczekującemu objawienia się synów Bożych”.

Może to nie być prawdą miłą dla ucha ani też nie wydawać się prawdopodobne dla umysłu i moralności amerykańskiego czytelnika, jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że autor, podejmując samodzielne studia, dociera do „nowego światła” w rozważanych tematach i zaczyna głosić drugie przyjście Chrystusa oraz świtanie Millennium. Ogłaszając to przed całym światem, naraża się na szyderstwo i zarzut „dziwactwa”, co można najlepiej wyrazić biblijnym cytatem: „Szalejesz Pawle! wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa” [Dzieje Ap. 26:24].

Jeśli jednak autor jest szalony, to produktem jego szaleństwa jest znakomity system teologiczny; nawet jeśli jest „dziwakiem”, to jednak jego umysł nigdy się nie cofa. Prze on stale do przodu od dobrze, jak się wydaje, postawionych założeń do konkluzji w sposób uporządkowany i spokojny, cechujący ściśle logiczne prawdy, które nie mają równych sobie, a cała argumentacja przedstawiona jest w trzeźwy sposób, niezdradzający ani cienia napuszonej mowy czy nieszczerości. Niezależność myśli i oryginalność „Boskiego planu wieków” jest bardzo odświeżająca, a jednak jest to książka wymagająca uważnej lektury i studiów pozwalających ją zrozumieć. Czytelnik będzie musiał mieć cały czas Biblię pod ręką, by sprawdzać odnośniki i upewniać się co do poprawności twierdzeń. W ten sposób może ona rzeczywiście stać się „pomocną dłonią” dla studentów biblijnych.

Autor wysnuwa wiele zaskakujących analogii, dowodząc, że można na przykład porównać ludzkie rządy do bestii, ze względu na ich samolubny i destrukcyjny charakter oparty na samowoli człowieka, usiłującego wybić się na niezależność względem Boga. Przy czym wcale nie domaga się on, by Kościół przejął kontrolę nad sprawami państwa, wręcz przeciwnie, udziela on w tej sprawie pouczającej lekcji kościelnym politykom, pisząc: „Kościół Boży powinien całą swoją uwagę i wysiłek skierować na głoszenie wieści o Królestwie Bożym i popieranie spraw tego Królestwa zgodnie z planem wyłożonym w Piśmie Świętym. Jeśli będzie to wykonywane wiernie, nie będzie czasu ani usposobienia do interesowania się polityką obecnych rządów. Pan nie miał na to czasu, nie mieli apostołowie i nie mają święci, którzy idą za ich przykładem” [str. 267].

Chociaż apostołowie mówią o Kościele jako o Królestwie pod panowaniem Chrystusa, a w przypowieściach naszego Pana Kościół często nazywany jest Królestwem, to autor utrzymuje, że odnosi się to jedynie do Kościoła przed drugim przyjściem Jezusa, i to takiego, który jest na razie „początkowym i zarodkowym stadium” Królestwa.

Krótko mówiąc, nie uważa on, że Królestwo Boże ma znaczenie symboliczne, lecz że jest rzeczywistym imperium, które ma być ustanowione na ziemi między ludźmi, a Chrystus osobiście obejmie władzę na ziemi „na określony czas, w zamierzonym celu, by po jego osiągnięciu”, czyli po upływie Wieku Tysiąclecia, zakończyć swoje panowanie i oddać władzę nad ziemią swojemu Ojcu (1 Kor. 15:25; Mat. 25:34).

W swoim dziele autor okazuje żywe zainteresowanie obecną sytuacją ludzkości oraz prezentuje wyraziste obserwacje w tym zakresie. Jego sposób uszeregowania faktów, sugerujący, że świat „szykuje się na szybko zbliżający się konflikt”, nie jest nacechowany alarmistycznym tonem, jednak wnioski nasuwają się same, nawet jeśli ktoś nie podziela poglądu, że „ucisk dnia Pańskiego jest w bezpośredniej bliskości”. Można jeszcze dodać, że w społeczeństwie gospodarki rynkowej, cieszącym się wygodami dobrobytu i względnym bezpieczeństwem zapewnianym przez rządy panujące z woli ludu, jedynie od świętych można oczekiwać, „by porzucili drogę chciwości, pogoni za próżną chwałą i płynące z niej niezadowolenie i ubiegali się o wznioślejsze bogactwa i pokój, jaki one dają” [str. 340].

Commercial Gazette, Pittsburgh,
9 października 1886


Brzask Tysiąclecia przerósł zdecydowanie moje oczekiwania. Jest to książka niezwykle wierna Słowu Bożemu, a jednocześnie prawdziwa w odniesieniu do logiki moralnej i kompetentna, by przekonywać umysły i serca odnośnie prawd naszej świętej religii i jej „przyszłej chwały”.

J. Cobb


Oryginalne wydanie z 1886 roku


Brzask Tysiąclecia. Mamy tu do czynienia z książką, która jest w zamierzeniu pierwszym tomem całej serii opatrzonej tym właśnie ogólnym tytułem, podczas gdy jej pierwsza część zatytułowana została Boski plan wieków. Dołączony do niej został wykres z podpisem „Wykres planu wieków”, obejmujący dwie dyspensacje, czyli epoki, i początek trzeciej, która jeszcze się nie wypełniła. Pierwsza dyspensacja obejmuje okres 1656 lat od stworzenia świata do potopu. Druga dyspensacja, czyli obecny zły świat, obejmuje Wiek Patriarchów, Wiek Żydowski – od śmierci Jakuba do końca 70 tygodni – oraz Wiek Ewangelii rozciągający się od chrztu Jezusa aż po skompletowanie Kościoła jako Jego Ciała. Trzecia dyspensacja, która się jeszcze nie zaczęła, to Wiek Tysiąclecia, czyli czas osobistego panowania Chrystusa. Oczywiste jest, że dzieło to prezentuje poglądy znane pod nazwą premillenaryzmu z pewnymi dodatkowymi elementami, które prawdopodobnie nie znajdą poparcia wśród większości premillenarystów. Autor wprowadza pogląd o trzech „drogach” ukazanych w Piśmie Świętym: „szeroka droga” prowadzi na zatracenie, wąska – do życia, a gościniec świętobliwości przewidziany jest dla odkupionych Pańskich. Twierdzi on też, że pierwszy wielki sąd miał miejsce w ogrodzie Eden, ale Bóg zapewni światu drugą próbę pod osobistym nadzorem Chrystusa jako sędziego. Prezentująca te i wiele innych poglądów książka jest ze wszech miar godna szacunku i zasługuje na zapoznanie się z nią ku pożytkowi czytelnika.

The Interior, Chicago, 16 września 1886


Autor popularnych publikacji „Dlaczego Bóg dopuścił zło” oraz „Przybytek i wynikające z niego nauki” przystąpił do rozpowszechniania kolejnej książki, zatytułowanej „Brzask Tysiąclecia, Boski plan wieków”. Jest to pierwsza część serii, której zamysłem jest objaśnienie nauk Biblii oraz powstrzymanie sceptycyzmu i niewiary. Ma ona stanowić pomoc dla chrześcijan i rzeczywiście pierwszy tom serii dobrze spełnia te założenia. Z pewnością będzie on nieocenioną pomocą dla studentów Biblii.

Bufallo News


Oceniam tę książkę bardzo wysoko i nic na tym świecie nie zadowoliłoby mnie bardziej, niż gdybym ujrzał ją w rękach każdego wyznawcy chrześcijaństwa. Sądzę, że uczyniłaby ona wielu z nich prawdziwymi chrześcijanami.

G. Eichorn


Brzask Tysiąclecia, Boski plan wieków. Jest to pierwszy z serii „podręczników” dla badaczy Pisma Świętego. Autor stara się wykazać, że nadciąga poważny konflikt między proletariatem a kapitałem, między dobrem a złem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością. A gdy ziemia zostanie już oczyszczona ze zła i ucisku, nastanie Millennium. Książka ma walory naukowe i wzbudza zainteresowanie.

Springfield (Mass.) Homestead


Trudno byłoby znaleźć bardziej wartościową pomoc do badania planu zbawienia.

National Tribune


Brzask Tysiąclecia wzbudzi niewątpliwie duże zainteresowanie wśród dużej części studentów Biblii.

American Rural Home, Rochester, New York


Nie zamierzam recenzować tej książki, jednak sądzę, że każdy niezależny krytyk przyzna, iż w porównaniu do licznych pozycji stających w obronie chrześcijaństwa początkowe rozdziały Brzasku Tysiąclecia dotyczące Boskiego objawienia dostarczają w zwięzłej formie i przy użyciu wielu błyskotliwych sformułowań wszystkiego, co chrześcijanin powinien wiedzieć i pamiętać.

W ważnych rozdziałach na temat „Królestwa Bożego” i „królestw tego świata” znajdujemy to samo mistrzowskie uporządkowanie faktów i logiczne wnioskowanie, które stoi wysoko ponad tak powszechnymi próżnymi spekulacjami na temat tej chwalebnej tematyki.

Wspomnę jeszcze jedno zagadnienie – „Dzień Jahwe”. Uważam, że żaden inny badacz tych „ostatecznych” zagadnień nie zrozumiał ich i nie opisał tak klarownie i dobitnie, a jednocześnie prawdziwie i poważnie, jak autor Brzasku Tysiąclecia. Zaś w ostatnim rozdziale swej książki autor maluje wyrazisty obraz scen i wydarzeń „dnia gniewu” oraz stosuje Boskie ilustracje z Pisma Świętego jeszcze trafniej niż w swych dotychczasowych opracowaniach.

Każdy, kto dysponuje odpowiednimi środkami i ceni sobie prawdę, powinien nabyć tuzin lub nawet setkę egzemplarzy książki „Brzask Tysiąclecia” w celu dalszego jej rozpowszechniania. Jeśli ktoś sam nie potrafi głosić publicznie, znajdzie w niej idealne zastępstwo. Użyczając jej komuś, nie będzie się musiał wstydzić, gdyż ma w ręce klejnot oszlifowany i najwyższej próby. Pod względem kompozycji, zakresu myśli i doniosłości treści dzieło to nie ustępuje żadnemu innemu na tej ziemi, z wyjątkiem Księgi ksiąg.

J.B. Adamson


Brzask Tysiąclecia, Boski plan wieków to pierwszy z serii tomów, z których każdy jest sam w sobie kompletny i tak zaplanowany, by objaśnić nauki Biblii w sposób mający na celu powstrzymanie sceptycyzmu przy użyciu rozumu i Biblii. Szczególnym zamierzeniem tego dzieła jest podanie pomocnej dłoni chrześcijanom, którzy pragną przywdziać zupełną zbroję Bożą, aby mogli się ostać w obecnej dobie zamieszania i sceptycyzmu oraz skłonności do niewiary. Książka wyszła spod pióra autora dobrze znanych publikacji „Dlaczego Bóg dopuścił zło” oraz „Przybytek i wynikające z niego nauki”, które osiągnęły ogromne nakłady zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii.

Ohio Farmer


Brzask Tysiąclecia, Boski plan wieków to dzieło, które z pewnością spotka się z wysoką oceną badaczy Pisma Świętego. Jest to pierwszy z serii tomów napisanych z zamiarem dobitnego objaśnienia nauk Biblii w sposób obliczony na powstrzymanie sceptycyzmu przy użyciu rozumu i Pisma Świętego. Szczególnym zamierzeniem tego dzieła jest podanie pomocnej dłoni chrześcijanom, którzy pragną przywdziać zupełną zbroję Bożą, aby mogli się ostać w obecnej dobie zamieszania i sceptycyzmu oraz skłonności do niewiary. Jest to z pewnością książka, która zostanie dobrze przyjęta nawet przez osoby o sceptycznym umyśle, ponieważ z jej stron przebijają uprzejme uczucia, powściągliwość i szacunek dla odmiennych poglądów. Nieprzejednany dogmatyzm i fanatyzm, tak powszechne w innych tego rodzaju opracowaniach, wydają się być całkowicie obce uczonemu umysłowi i prawdziwie chrześcijańskiemu charakterowi Wydawcy tego dzieła. Przewidujemy, że Brzask Tysiąclecia osiągnie ogromną poczytność. Z całego serca polecamy tę książkę naszym czytelnikom.

Detroit Commercial Advertiser,
24 września 1886


Specjalne wydanie Zion's Watch Tower 4/1887

Poprzednia strona Następna strona