Czasopismo

Szczyt UE – Liga Państw Arabskich

Szarm el-Szejk, 24‑25.02.2019

Od Redakcji: Historyczny szczyt przypomina o cywilizacyjnym związku państw basenu Morza Śródziemnego, który obrazowo został ukazany w śnie Nabuchodonozora o posągu (Dan. 2). Znamienna próba zacieśnienia kontaktów między dwiema częściami jednej cywilizacji może otwierać drogę do odtworzenia jedności posągu na krótko przed jego zniszczeniem. Już z pierwszej deklaracji wynika, że nawiązanie do wspólnego dziedzictwa odbędzie się kosztem Izraela i być może Kościoła.

Na pierwszym w historii dwustronnym szczycie przywódcy UE i LPA zobowiązali się zacieśniać partnerstwo. Przyjęli wspólną deklarację.

Szczyt był początkiem nowego dialogu między UE a Ligą Państw Arabskich. Przywódcy zobowiązali się zwoływać takie szczyty regularnie. Kolejny odbędzie się w Brukseli w 2022 r.

Spotkaniu współprzewodniczyli Donald Tusk oraz prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi. Donald Tusk reprezentował UE wraz z J.C. Junckerem.

KU SILNIEJSZEMU PARTNERSTWU EUROPEJSKO-ARABSKIEMU

Przywódcy postanowili pogłębiać więzi arabsko-europejskie, by zwiększyć stabilność i dobrobyt obu regionów. Ściślejsza współpraca regionalna jest niezbędna, by zaradzić wspólnym wyzwaniom, takim jak migracja.

Obie strony zgodziły się poszerzać współpracę z myślą o bezpieczeństwie, rozwiązywaniu konfliktów i rozwoju społeczno-gospodarczym całego regionu. Przywódcy zobowiązali się ściślej współpracować, by zaradzić pierwotnym przyczynom terroryzmu i dalej wspólnie działać przeciwko zagranicznym bojownikom terrorystycznym. Potwierdzono także, że należy zwiększyć współpracę gospodarczą między oboma regionami, aby pobudzić inwestycje i trwały wzrost.

PODTRZYMANIE ŁADU WIELOSTRONNEGO

Przywódcy zgodzili się, że są zdecydowani bronić multilateralizmu i systemu handlowego opartego na prawie.

Strony postanowiły poszerzyć współpracę między Ligą Państw Arabskich, UE, ONZ i Unią Afrykańską. Ponownie zadeklarowały również przywiązanie do agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz realizacji porozumienia paryskiego. Przywódcy ponowili też wolę stania na straży międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka we wszystkich jego aspektach.

WYDARZENIA W REGIONIE

Szczyt był dla przywódców okazją, by omówić najnowsze wydarzenia w regionie. Podkreślano, że zaradzenie kryzysom regionalnym wymaga rozwiązań politycznych zgodnych z prawem międzynarodowym. Strony potwierdziły wspólne stanowiska wobec procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz wolę działania na rzecz rozwiązania dwu­­państwowego. Odbyła się też głęboka dyskusja na temat sposobów, które pozwoliłyby doprowadzić do politycznych rozwiązań w Syrii, Libii i Jemenie zgodnie ze stosownymi rezolucjami ONZ.

FRAGMENTY REZOLUCJI SZCZYTU W SZARM EL-SZEJK

My liderzy państw członkowskich Ligi Państw Arabskich (LAS) i Unii Europejskiej (UE) zgromadziliśmy się na pierwszym szczycie w dniach 24‑25 lutego 2019 w Szarm el-Szejk w Egipcie pod wspólnym przewodnictwem H.E Abdel­fattaha Al Sisi, Prezydenta Arabskiej Republiki Egiptu, i Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Europejskiej, aby omówić i wskazać wspólne i aktualne wyzwania między dwoma regionami, obejmującymi 12 proc. ludności świata, i rozpocząć nową erę współpracy i koordynacji; będąc pewni, że ściślejsze współdziałanie między państwami członkowskimi LAS i UE ma ogromny potencjał w celu zwiększenia stabilności, koniunktury i dobrobytu obu regionów i świata w ogólności, pracujących w tandemie w ramach wielostronnego porządku globalnego, opartego na przyjętych zasadach.

Uznajemy naszą bogatą historię wymiany kulturalnej i silnego partnerstwa i potwierdzamy, że silniejsza współpraca regionalna stanowi klucz do znalezienia rozwiązań dla wspólnych aktualnych wyzwań, z którymi konfrontowane są zarówno państwa EU, jak i państwa arabskie. (...)

Potwierdzamy nasze wspólne stanowisko w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, w tym na temat statusu Jerozolimy, oraz bezprawności na gruncie prawa międzynarodowego izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich. Potwierdzamy nasze zobowiązanie do znalezienia rozwiązania dwupaństwowego na podstawie wszystkich odpowiednich rezolucji ONZ jako jedynego realistycznego sposobu zakończenia okupacji, jaka zaczęła się w 1967 roku, obejmującej wschodnią Jerozolimę, oraz osiągnięcia sprawiedliwego, trwałego i kompleksowego porozumienia pokojowego między Izraelczykami i Palestyńczykami poprzez bezpośrednie negocjacje między stronami dotyczące wszystkich ostatecznych kwestii i ich statusu. Przypomnieliśmy znaczenie przestrzegania historycznego status quo świętych miejsc w Jerozolimie, w tym w odniesieniu do Kustodii Haszymidzkiego Królestwa Jordanii.Potwierdziliśmy niezastąpioną rolę UNRWA i konieczność wspierania jej politycznie i finansowo, w celu umożliwienia jej kontynuowania wypełniania swojego mandatu ONZ. Wyrażamy zaniepokojenie w związku z humanitarną i polityczną sytuacją w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki Strefy Gazy i wzywamy wszystkie strony do podjęcia natychmiastowych kroków w celu doprowadzenia do zasadniczych zmian na lepsze przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka i prawa humanitarnego, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony ludności cywilnej.

(...) Potwierdziliśmy w dalszym ciągu naszą determinację w walce z nietolerancją kulturową i religijną, ekstremizmem, negatywnymi stereotypami, stygmatyzacją i dyskryminacją prowadzącą do podżegania do przemocy wobec osób w odniesieniu do ich religii lub wiary i potępiamy jakiekolwiek popieranie religijnej nienawiści wobec jednostek, w tym w Internecie i mediach społecznościowych.

źródło: Rada Europejska,
Szczyt UE – Liga Państw Arabskich w Szarm el-Szejk, 24–25 lutego 2019

Poprzednia strona Następna strona